Studii

Cercetare

Activitatea de cercetare la Școala de Management în Sănătate Publică este desfășurată, în primul rând, de cadrele didactice care efectuează cercetări științifice, reflectate în publicații științifice naționale și internaționale. În plus, pe parcursul anilor, sub egida Școlii au fost editate peste 30 de lucrări metodico-didactice. O altă realizare importantă o reprezintă proiectele de cercetare la care participă ȘMSP (mai multe detalii găsiți la pagina Proiecte).

 

La rândul lor, masteranzii sunt antrenați din start în procesul de cercetare, iar la final susțin teza de master. În primul an de studii aceștia formulează propuneri privind tema tezei de master, iar pe parcurs beneficiază de suportul și ghidarea întregii echipe pentru realizarea procesului de cercetare.

Rezultatele sunt expuse în articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. Acceptarea pentru susţinerea tezei este condiţionată de acumularea numărului total de puncte credit stabilit pentru programul de masterat. Pentru a fi admis la susţinere, pretendentul la titlul de master trebuie să prezinte obligatoriu: materialele primare, demonstrarea veridicităţii rezultatelor studiului, aprobarea preventivă a rezultatelor în cadrul şedinţelor de cercetare, publicarea materialelor în baza rezultatelor obţinute.

 

Tematica cercetărilor este foarte variată și abordează cele mai actuale probleme din domeniul sănătății publice din Republica Moldova.

 

DOCTORAT

 

Școala de Management în Sănătate Publică este și unitate primară de cercetare în care se realizează studii doctorale în domeniul științelor medicale.

 

Din anul 2010, în cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică se desfăşoară „Programul pentru pregătire avansată în domeniul cercetării ştiinţifice” destinat instruirii doctoranzilor în vederea obţinerii competenţelor necesare pentru realizarea unor cercetări ştiinţifice conform celor mai înalte standarde de calitate.

 

Programul asigură formarea în domenii tangenţiale cercetării ştiinţifice, cu axare pe ştiinţele biomedicale. Durata Programului este de un an şi include modulele: Metode de cercetare biomedicală, Biostatistica, Etica cercetării biomedicale, Aspecte legislative naţionale şi internaţionale în cercetare, Managementul proiectelor de cercetare şi Tehnologii informaţionale în cercetare. La sfârșitul fiecărui modul, doctoranzii susţin o evaluare asistată de calculator. Studiile se finalizează cu susţinerea examenului de absolvire prin care sunt demonstrate competenţele obţinute pe parcursul instruirii.

 

În perioada 2010-2020, la instruire au participat peste 500 de doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”, precum şi din alte instituţii medico-sanitare cu compartimente ştiinţifice (Institutul de Cardiologie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Oncologic, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului şi Agenția Naţională de Sănătate Publică).