Despre noi

Proiecte

Pentru a-și atinge obiectivele, Școala de Management în Sănătate Publică colaborează cu diverse instituții naționale și internaționale în domeniu. Graţie acestor parteneriate, pe parcursul anilor au fost desfăşurate multiple proiecte. Suntem deschiși spre noi colaborări prin care ne-am putea aduce contribuția la dezvoltarea sistemului de sănătate.

Începând cu decembrie 2003, pe parcursul a doi ani, Școala de Management în Sănătate Publică a organizat cursuri de instruire în domeniul managementului general pentru cadrele de conducere din sistemul de sănătate. Acestea au fost nanţate de Fondul de Investiţii în Sănătate și au avut ca scop dezvoltarea capacităţilor manageriale în vederea îmbunătăţirii asistenţei medicale acordate populaţiei.

 

Programul de instruire s-a axat pe cele mai actuale teme, printre care: aspecte generale de management, planificare strategică, economia sănătăţii și managementul financiar, managementul calităţii. Participanţii la instruire au fost persoane cu funcţii de conducere din domeniile: asistenţă medicală primară, asistenţă medicală de urgenţă la etapa prespitalicească, asistenţă medicale spitalicească și medicină preventivă (reprezentanţii nivelului raional, municipal și republican).

Peste 500 de lucrători medicali din reţeaua asistenţei medicale primare din Republica Moldova au participat la 20 de seminare de instruire prin metoda videoconferinţelor. Proiectul a fost realizat pe parcursul anului 2006 de Școala de Management în Sănătate Publică cu suportul Alianţei Americane Internaţionale pentru Sănătate (AIHA), în cadrul Proiectului de Fortificare a Controlului Tuberculozei în Moldova, finanţat de Guvernul SUA prin Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Scopul proiectului a fost implementarea tehnologiilor telemedicale moderne în sistemul de sănătate, promovarea metodei de învăţământ la distanţă în procesul de instruire profesională continuă, diversificarea și perfecţionarea metodelor existente de instruire medicală.

Începând cu anul 2010, masteranzii anilor I și II de la ȘMSP au posibilitatea să studieze printr-un program de învăţământ la distanţă, dezvoltat de către ȘMSP, în parteneriat cu Asociaţia Obștească „Master în Sănătate Publică” din Republica Moldova, cu suportul financiar al Fondului Global de combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei.

 

Conţinutul programului include prelegeri textuale și video, plasate pe o interfaţă web, la care participanții au acces în mod individual, fără limită de spaţiu și timp, cu opţiunea de a comunica în timp real (sincronic) și asincronic cu alţi colegi de curs și moderatorii acestora. Audienţii cursurilor se pot familiariza cu subiecte privind HIV/SIDA (legislaţie, epidemiologie, conduita în cazul HIV/SIDA, grupurile de risc ale populaţiei, îngrijire și suport pentru persoanele HIV-infectate, consiliere voluntară și testare la HIV, drepturile omului în contextul HIV/SIDA, monitorizare și evaluare). Pe parcursul a cinci ani, au fost instruiți circa 3000 de specialiști.

În 2011, Şcoala de Management în Sănătate Publică a implementat cu succes proiectul „Promovarea drepturilor omului în sistemul sănătăţii publice”, finanţat de Institutul pentru Societate Deschisă a SUA și Fundaţia Soros-Moldova. Proiectul s-a finalizat cu elaborarea manualului „Sănătatea și Drepturile Omului”, care ulterior a fost integrat într-un modul nou în programul de formare al masteranzilor și a fost tradus integral în limba engleză. Totodată, a fost lansat şi modulul „Drepturile Omului în contextul HIV”, finanţat de UNAIDS şi Fondul Global de combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei, care oferă posibilitatea medicilor de familie (şi nu numai) să se instruiască la distanţă.

 

Un domeniu foarte sensibil, în care frecvent sunt încălcate drepturile și libertăţile omului, este cel de realizare a studiilor clinice. În luna decembrie 2011, la ȘMSP, în premieră pentru ţară, a fost lansat modulul de instruire on-line „Etică și legislaţie în cercetarea biomedicală”, destinat doctoranzilor și tinerilor cercetători din medicină. Timp de trei luni a fost realizată o comunicare continuă cu doctoranzii privind aspectele etice și legale în organizarea unei cercetări corecte.

Pe parcursul anilor 2012- 2013, ȘMSP a implementat un proiect de fortificare a capacităților resurselor umane în domeniul prevenirii și controlului bolilor netransmisibile. Proiectul a derulat sub egida Ministerului Sănătății și al Biroului Regional pentru Europa al Organizației Modiale a Sănătății, ca parte componentă a acordului de colaborare între instituțiile menționate, fiind susținut financiar de către Uniunea Europeană.

 

În cadrul acestui proiect, 11 lectori au fost instruiți la Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine din Jerusalem, Israel. Cunoștințele acumulate și experiența Israelului referitor la organizarea și implementarea intervențiilor de prevenire și control al bolilor netransmisibile, au fost implementate în Republica Moldova prin organizarea cursurilor de instruire de scurtă durată pentru managerii și specialiștii din domeniul sănătății.

În perioada anilor 2013- 2014, personalul ȘMSP a participat la o cercetare amplă „Analiza fenomenului migrației interne extra-ramurale a lucrătorilor medicali din Republica Moldova”, realizată la solicitarea Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. Obiectivul general al studiului realizat a fost determinarea factorilor care au motivat abandonarea activității medicale a persoanelor cu studii medicale în favoarea altor domenii de activitate din țară (factorii push), precum și factorii care i-ar motiva să se reîntoarcă în sistem (factorii pull).

 

Studiul s-a axat pe două componente, calitativă și cantitativă, prin realizarea discuțiilor în focus grup și aplicarea chestionarelor standardizate. Grupul țintă au fost persoanele cu studii medicale superioare și medii, absolvenții anilor 1992-2012, care locuiesc în Republica Moldova, însă nu activează în sectorul sănătății, conform calificării profesionale.

 

Astfel, au fost studiate motivele abandonării de către lucrătorii medicali a activității în sectorul de sănătate, în favoarea altor domenii de activitate, precum și perceperea în sine a fenomenului migrației interne. Rezultatele cercetării au fost prezentate în două rapoarte ample (pentru studiul calitativ și cel cantitativ) și oferit publicului și factorilor de decizie.

În perioada anilor 2013-2015, Școala de Management în Sănătate Publică a implementat proiectul „Managementul și guvernarea resurselor umane în sănătate”, elaborat cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății. În premieră, acesta a abordat, într-un mod complex, aspecte privind planificarea, repartizarea, motivarea și stoparea migrației cadrelor medicale din Republica Moldova.

 

Scopul proiectului a fost de a dezvolta capacităţi şi de a oferi conducătorilor instituțiilor medico-sanitare instrumente noi în ceea ce privește managementul resurselor umane în sănătate și planificarea acestora. Circa 250 de manageri de instituții au participat la cursuri de instruire în domeniu.

În perioada ianuarie-februarie 2014, Școala de Management în Sănătate Publică, cu suportul Ministerului Sănătății, Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), Biroului OMS în Republica Moldova, a organizat șase cursuri de instruire cu genericul „Prevenirea bolilor netransmisibile și a factorilor majori de risc”. Scopul acestora a fost de a spori nivelul de cunoștinţe teoretice și practice ale specialiștilor care participă nemijlocit la supravegherea maladiilor netransmisibile și promovarea sănătăţii la nivel raional și național. La instruiri au participat medici șefi de la centrele de sănătate publică teritoriale (CSPT), șefi de subdiviziuni și specialiști responsabili de supravegherea bolilor netransmisibile și promovarea sănătăţii din cadrul CNSP și CSPT. În total au fost instruiți 122 de specialiști din întreaga țară.

 

Participanţilor le-au fost oferite informaţii actuale privind strategia OMS în domeniul controlului alcoolului, componenta teoretică fiind alternată de una practică, interactivă, care a finalizat cu prezentarea unui mini-proiect-program privind prevenirea și controlul consumului nociv de alcool la nivelul fiecărui raion. Astfel, au fost elaborate și discutate 36 de proiecte-programe teritoriale, care au inclus cele mai importante probleme ce țin de consecințele consumului de alcool la nivel de raioane (traumatismele rutiere, cirozele hepatice și hepatitele cronice, bolile mintale, cardiovas- culare și cerebro-vasculare etc.). Proiectele au vizat, în mare parte, prevenirea și controlul consumului de alcool la femeile gravide și mamele tinere, la minori și adolescenți, șoferi și bolnavi cu maladii cronice.

Departamentul de Științe în Sănătate Publică/ Sănătate Globală a Institutului Karolinska, Suedia în parteneriat cu Școala de Management în Sănătate Publică din Republica Moldova, Școala de Sănătate Publică a Universității Naționale Kyiv-Mohyla, Ucraina, Universitatea Jagiellonski Colegiul Medicum, Polonia și Universitatea Tampere, Finlanda, au implementat, în perioada mai 2014–decembrie 2015, proiectul „Suport pentru elaborarea de politici bazate pe dovezi prin cercetare în Europa de Est” (SECTOR EE – Supporting Evidence-based poliCymaking TrOugh health Research in Eastern Europe).

 

Scopul proiectului – dezvoltarea capacității de cercetare în domeniul sistemelor și serviciilor de sănătate în regiunea Europei de Est prin crearea unui parteneriat durabil între instituțiile partenere și stabilirea conexiunilor între diferite grupuri de cercetare. Activitățile proiectului au inclus organizarea în comun a seminarelor și workshop-urilor pe diferite subiecte actuale din domeniul sănătății publice, webinare (conferințe online) cu participarea cercetătorilor din țările partenere pentru identificarea posibilităților și priorităților de inițiere a proiectelor de cercetare ulterioare.

 

Proiectul SECTOR EE a fost finanțat de Institutul Suediei prin Programul „Capacitate de Cercetare în Europa de Est”, și a fost estimat la cca 44 000 Euro.

Începând cu mai 2015, ȘMSP a beneficiat de un suport pentru îmbunătățirea calității programului educațional în sănătate publică, prin ajustarea acestuia la standardele și cerințele Asociației Școlilor de Sănătate Publică din Europa (ASPHER) și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Proiectul a contribuit la fortificarea capacităților umane în sănătatea publică și, pe termen lung, la creșterea calității managementului sistemului național de sănătate publică. În cadrul acestui proiect, ȘMSP a organizat un eveniment științific cu participarea experților internaționali din Europa pentru împărtășirea experienței în procesul de modernizare a programului de instruire în managementul sănătății publice, precum și pentru identificarea lacunelor și barierelor existente în procesul de instruire a specialiștilor în domeniul sănătății publice.

 

O altă activitate a ținut de validarea Programului de Master de către experții ASPHER și APHEA, care a fost susținută și de Biroul OMS în Republica Moldova, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea managementului mobilității cadrelor medicale din Republica Moldova”.

 

Dezvoltarea a 7 module în cadrul Programului de Master a ȘMSP, ajustarea acestora la recomandările experților străini și la necesitățile sistemului de sănătate – a constituit un alt obiectiv strategic al proiectului.

În scopul dezvoltării capacităților naționale de analiză și monitorizare a datelor cu privire la resursele umane din sănătate la nivel național și regional, fortificării potențialului de elaborare și promovare a planurilor de dezvoltare, politicilor și altor acțiuni în domeniul personalului din sănătate, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin ordinul nr. 1086 din 23.11.20020 a instituit în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – Observatorul Național Resurse Umane în Sănătate și Observatorul RUS a Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est.

Observatorul Naţional Resurse Umane în Sănătate 

Scop: Acumularea informaţiei şi cunoştinţelor necesare pentru a îmbunătăţi politica de cadre şi pentru a promova dezvoltarea resurselor umane în sănătate (RUS) în ţară, analiza datelor cu privire la mobilitatea medicală, elaborarea politicilor şi practicilor de personal cu scopul de protecţie a drepturilor lucrătorilor medicali migranţi, promovarea migraţiei circulare.

Obiective:

  • Dezvoltarea capacităţilor naţionale în domeniul evaluării şi monitorizării situaţiei şi tendințelor RUS;
  • Analiza şi publicarea datelor în scopul dezvoltării politicilor, strategiilor şi planurilor de dezvoltare în domeniul RUS;
  • Organizarea întâlnirilor, discuțiilor, consultărilor în scopul cooperării, schimbului de experienţă şi promovarea dezvoltării RUS în RM;
  • Analiza migraţiei medicale şi participarea la elaborarea politicilor în domeniul mobilităţii medicale;
  • Diseminarea informației privitor la resursele umane din sănătate;
  • Colaborarea cu entități naționale și organisme internaționale în domeniul resurselor umane din sănătate.

Observatorul Resurse Umane din Sănătate a Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est.

Scop: monitorizarea şi evaluarea practicilor, politicilor, legislaţiei şi cercetărilor în domeniul resurselor umane în sănătate (RUS) sub egida Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est, diseminarea informaţiilor şi promovarea rezultatelor obţinute la nivel Naţional şi Regional.

Obiective:

  • Îmbunătăţirea informaţiilor, cunoştinţelor în domeniul RUS şi facilitarea dialogului la nivel regional pentru elaborarea politicilor, planurilor şi monitorizarea RUS în Regiune;
  • Monitorizarea şi evaluarea practicilor, politicilor, strategiilor şi legislaţiei în RUS şi elaborarea standardelor, ghidurilor, programelor de training în domeniu;
  • Cooperarea în domeniul resurselor umane cu ţările membre a Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est şi cu alte organizaţii internaţionale.